ΠΙΣΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Αποκατάσταση και σήμανση δικτύου μονοπατιών στον ανατολικό Ταΰγετο»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ταϋγέτης Μυστρά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου που αφορά στην αποκατάσταση και σήμανση δικτύου μονοπατιών του ανατολικού Ταϋγέτου στα όρια του Δ. Σπάρτης.

Τίτλος έργου: «Αποκατάσταση και σήμανση δικτύου μονοπατιών στον ανατολικό Ταΰγετο»

Προϋπολογισμός έργου: 32.741,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

(26.404,74€ προ ΦΠΑ + 6.337,14€ ΦΠΑ).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Προοδευτικός Σύλλογος Ταϋγέτης Μυστρά

Διεύθυνση: Μυστράς Δ. Σπάρτης Τ.Κ. 23100

Επικοινωνία: Καρούνος Σωτ. Παναγιώτης 697 709 8552

  

 Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΩ.